Polityka gospodarcza Polski – cz.11 – Podatki

Podatki są istotnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Mogą porządkować rynek i obrót gospodarczy, ale mogą też rujnować i dusić przedsiębiorstwa oraz tworzyć system opresyjny i wyzyskujący ludzi. Dlatego trzeba stworzyć prosty, sprawiedliwy i wspierający rozwój przedsiębiorstw system podatkowy. Powinien się on zasadzać na prostej zasadzie, że podatki płaci się dlatego, że korzysta się ze wspólnej, ogólnospołecznej infrastruktury i zasobów lub obciąża się społeczeństwo skutkami swojej działalności. Podatki mają służyć tworzeniu dobra wspólnego i budowaniu silnego, ale odchudzonego państwa, które dba o nasze bezpieczeństwo wewnętrzne i zewnętrzne, a nie jest “dojarką”, która zdziera z nas pieniądze pod byle pretekstem, aby “rząd się wyżywił”. System podatkowy powinien wspierać i motywować obywateli do aktywności przedsiębiorczej, wolontariackiej i samopomocowej w duchu solidarności i partnerskich stosunków właścicielsko-pracowniczych. System ma być prosty, precyzyjny i nie-uznaniowy, koszt poboru podatku ma nie przekraczać 1% wynikających z niego wpływów.

Proponuję realizowanie filozofii pomocniczości i podatków rozumianych jako oddolną składkę na wspólne sprawy jednostki terytorialnej i państwa, tzn. pobór podatków przez gminy i przekazywanie ich części na wspólne sprawy na wyższym szczeblu, zgodnie z treścią Konstytucji i corocznej ustawy budżetowej. Ten system ma być powszechny, bez ulg, wyjątków, grup zawodowych czy branż uprzywilejowanych.

Jak powinien wyglądać taki system podatkowy? Proponuję całkowicie inną architekturę systemu podatkowego i ograniczenie ilości podatków:

 1. Powszechny podatek obrotowy zastępujący CIT, PIT i VAT
  Podatek dochodowy
  demotywuje i jest karą za pracę, efektywność kosztową i tworzenie miejsc pracy.Pobieranie podatku obrotowego jest dużo prostsze, szybsze i tańsze: potrącanie tego podatku w chwili dokonywania transakcji bankowej, stąd byłby to system transakcyjny, działający niemal w czasie rzeczywistym, bez opóźnień. Zwolnione z podatku obrotowego będą lokalne mikroprzedsiębiorstwa o obrotach nieprzekraczających np. 180 tys. zł rocznie. Podatek obrotowy będzie skłaniał przedsiębiorstwa do łączenia się w konglomeraty i kooperatywy wypuszczające na rynek gotowy produkt finalny.
 2. Podatki specjalne: akcyza, ekologiczny, graniczny i kopalniany:
  Akcyza to według nas podatek od nabycia dóbr luksusowych i używek (czyli np. paliwo do samochodów nie powinno być objęte akcyzą). Jako dobra luksusowe definiujemy dobra (towary i usługi), które nie zaspokajają uzasadnionych, przeciętnych potrzeb człowieka i rodziny i równocześnie cechują się kosztem wytworzenia ponad trzykrotnie wyższym od średniej tego kosztu dla produktów w danej grupie towarów – przykładowo superluksusowy samochód za 300 tysięcy złotych, złoty zegarek za 20 tysięcy złotych.
  Podatek ekologiczny to podatek pobierany w formie opłaty od podmiotów trujących i niszczących środowisko naturalne, obliczany według stopnia tego zatruwania czy niszczenia. Obłożone tym podatkiem będą np. paliwa, emisje gazów, ścieki, obciążenie otoczenia fetorem i hałasem czy też utylizacja odpadów chemicznych i radioaktywnych.
  Podatek graniczny będzie dla Państwa Polskiego instrumentem regulacji ponad-granicznego obrotu towarów i usług. Służyć on może zapobieganiu przywożenia do Polski starych technologicznie i niebezpiecznych maszyn i pojazdów lub celom ochrony rynku wewnętrznego.
  Podatek kopalniany wynika z filozofii, iż wszelkie bogactwa naturalne są własnością całego Narodu. Jeżeli zatem Kowalski znajdzie na swojej działce złoża ropy, uranu bądź innego bogactwa, będzie miał pierwszeństwo w ich wydobyciu, jednak za ich eksploatację będzie musiał zapłacić podatek kopalniany prawowitemu właścicielowi, czyli całemu społeczeństwu.
 3. Podatki lokalne
  według potrzeb gminy ustalane w drodze referendum, w ramach prawa, aby nie powstało samodzierżawie i wyzysk finansowy na szczeblu lokalnym.
  Władze samorządowe będą ustalać w sposób suwerenny wysokość i sposób ściągania podatków lokalnych. Górne pułapy tych podatków oraz zwolnień określi ustawa.Jednym z podatków lokalnych będzie podatek gruntowy, od którego będzie możliwe zwolnienie do określonej granicy (np. 250 m.kw. na osobę).

Dla jasności sprawy z podatkiem obrotowym przedstawiam porównanie dwóch systemów podatkowych: A – systemu podatku obrotowego; B – systemu podatku dochodowego i VAT.

 

A. Obrotowy (nie ma
CIT-u, PIT-u ani VAT-u)

B. Dochodowy i VAT
(istnieją CIT, PIT, VAT)

1

Opodatkowuje przychód (obrót) Opodatkowuje różnicę między przychodem a kosztami

2

Nie ma możliwości manipulowania kosztami Powiększanie kosztów, by dochód=zero („marketingowe”, „za konsulting”, „licencyjne” na rzecz zagr. firm-matek)

3

Jest łatwy, tani i szybki do ściągnięcia Jest skomplikowany, trudniejszy do ściągnięcia, wymaga dużo więcej kontroli i ściąganie go dużo więcej kosztuje

4

Opodatkowane są transakcje w chwili obrotu Opodatkowany jest dochód z kilkumiesięcznym opóźnieniem

5

Podatek jest pobrany przy przelewie przez bank lub naliczany na koniec dnia z kasy fiskalnej Podatek jest żmudnie wyliczany na podstawie deklaracji, kosztuje firmy i aparat skarbowy dużo pracy i czasu

6

Prosty i rzadko zaskarżalny Bazuje na wielu wyjątkach, generuje wiele zaskarżeń, kontroli, spraw sądowych i dodatkowych kosztów

7

Związany z systemem kasowym, realnie oddającym obieg pieniądza i uczciwszym Związany z systemem memoriałowym, który doprowadza czasem uczciwego przedsiębiorcę do bankructwa

8

Definiuje „obrót” tak: „każdorazowa zmiana właściciela, dysponenta i formalnego kraju pobytu towaru” – uszczelni wyciek podatków za granicę Jest narażony na wycieki podatkowe za granice poprzez możliwości operowania sztucznymi kosztami, nawet po zdefiniowaniu obrotu jak obok.

9

Wspiera oszczędność i gospodarność firm, bo im więcej zaoszczędzą, tym więcej mają dla siebie Nie motywuje do oszczędności, bo im one większe, tym większy podatek do zapłacenia.

10

Opodatkowuje obroty, a tym samym skalę korzystania z ogólnej infrastruktury. Opodatkowuje de facto pracę, oszczędność, gospodarność, a także tworzenie nowych miejsc pracy.

11

Jest dużo bardziej przewidywalny w prognozach, planach finansowych i rozwojowych firm. Jest trudno przewidywalny ze względu na duże wahania kosztów.

12

Nie pozwala dużym firmom uciec od podatków. Duże firmy płacą wielokrotnie mniejsze procentowo podatki niż firmy małe, a to jest nierówna konkurencja

13

Nie ma VAT – zero kosztów i brak wyłudzeń Wyłudzenia VAT, duże koszty poboru, obliczania

14

Płacony w kraju Płacony często za granicą przez zagraniczne firmy

15

Możliwość zróżnicowania stawek podatkowych wg branż, wielkości podmiotów Trudno zróżnicować stawki podatkowe, bo oznaczałoby to dyskryminację części pracowników

16

Łatwe możliwości opodatkowania transakcji finansowych Duża trudność w opodatkowaniu transakcji finansowych, bo nie są obrotem towarowym

17

Możliwa automatyzacja Niemożliwa automatyzacja

18

Łatwiejsza kontrola (obrotów) Trudna i skomplikowana kontrola (kosztów, obrotów)

19

Obniżenie kosztów działalności gospodarczej -nie potrzeba doradców podatkowych, biur rachunkowych, ciągłych szkoleń Dodatkowe koszty prowadzenia skomplikowanej księgowości, usług biur rachunkowych, doradców, szkoleń podatkowych

20

Uwzględnia przyszły trend mniejszej ilości pracy dla ludzi i jej robotyzacji
(bez względu na to, czy pracują ludzie, czy roboty, firma zawsze zapłaci podatek)
Przestaje dobrze funkcjonować w sytuacji automatyzacji i robotyzacji pracy, bo nie będzie pracowników w takich firmach

21

Sprzyja i motywuje do tworzenia konglomeratów gospodarczych i integracji pionowej firm Nie ma funkcji motywacyjnej ku integracji pionowej firm

22

Pełni funkcję regulacyjną, bo kwota zebrana z tytułu podatku może być wykorzystana dla redystrybucji dóbr i regulacji prorozwojowej Pełni niepełną funkcję regulacyjną, ponieważ najpierw ludziom zabiera (czasem podwójnie: CIT i PIT), a potem oddaje w postaci redystrybucji.

23

Możliwa stymulacja rozwoju firm mikro i małych poprzez zwolnienia podatkowe do pewnej granicy obrotu Niemożliwa stymulacja rozwoju firm rodzinnych i działalności gospodarczej osób fizycznych, bo od każdej osoby musi być pobierany podatek dochodowy

Przedstawiony powyżej system jest prosty, odporny na oszustwa, premiujący gospodarnych, innowacyjnych i przedsiębiorczych.

Dodaj komentarz